GDPR

I. Základní ustanovení Správcem osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je společnost Wing Chun Akademie CZ, z. s., IČO 08440255, se sídlem Grmelova 129/15, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě (dále jen "Správce"). Kontaktní údaje správce jsou:

Osobní údaj znamená veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, polohová data, síťový identifikátor nebo jedno nebo více specifických prvků fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby. Správce nepojmenoval pověřence pro ochranu údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které získal na základě splnění vaší objednávky

 • jméno a příjmení

 • e-mailová adresa Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Právní základ a účel zpracování osobních údajů Právním důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR,

 • plnění právní povinnosti správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Účelem zpracování osobních údajů je

 • zpracování vaší objednávky a vykonávání práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při zadávání objednávky, nezávazné objednávce a získávání informací o službě jsou vyžadovány osobní údaje nezbytné pro úspěšné provedení objednávky (jméno, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu nebo ji plnit správcem,

 • plnění právních povinností vůči státu. Správce neprovádí automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování jste udělil/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a k uplatňování nároků podle těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí lhůty uchovávání správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) Příjemci osobních údajů jsou osoby ‍

 • zapojené do provedení plateb a realizace a dodání služeb na základě smlouvy,

 • poskytující služby pro provoz webových stránek a webových aplikací a další služby související s provozem společnosti pro tvorbu webových stránek a aplikací,

 • poskytující marketingové služby. Správce nemá v úmyslu přenášet osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Zpracovatelé osobních údajů Zpracování osobních údajů provádí správce, ale osobní údaje mohou být zpracovávány pro správce také následujícími zpracovateli:

 • případně jiný poskytovatel služeb softwarového zpracování a aplikací, které jsou v současné době nerealizovány správcem. Správce nemá v úmyslu přenášet osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VII. Vaše práva Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup k vašim osobním údajům podle článku 15 GDPR,

 • právo na opravu osobních údajů podle článku 16 GDPR nebo omezení zpracování podle článku 18 GDPR,

 • právo na výmaz osobních údajů podle článku 17 GDPR,

 • právo podat námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR,

 • právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR a

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedenou v článku III těchto obchodních podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že pouze osoby pověřené jím mají přístup k osobním údajům.

IX. Závěrečná ustanovení Odesláním objednávky prostřednictvím online formuláře potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi v celém rozsahu. Těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasného políčka prostřednictvím online formuláře. Zaškrtnutím souhlasného políčka potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi v celém rozsahu. Správce má právo změnit tyto podmínky. Novou verzi Zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách a zároveň zašle novou verzi Zásad ochrany osobních údajů na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli správci.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ke dni 1.2.2021.